مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

PLC

بخش کنترل قابل برنامه ریزی می باشد که مطابق با الگوریتم کاری ماشین برنامه ریزی شده و میتواند متناسب با شرایط لحظه ای به عملگر های دستگاه فرمان داده و در نهایت ماشین را کنترل کند،PLC مخفProgrammable logic controller به معنی کنترلر قابل برنامه ریزی می باشد که برنامه نوشته شده توسط کامپیوتر را از کامپیوتر به کنتاکتور ها یا رله ها توسط مدار رابط یا اینتر فیس انتقال میدهد و طبق برنامه ذکر شده دستگاه ها را راه اندازی و کنترل می نمایید.

Untitled-1sdfatek-plc

 

 

 

index2522index,kj