مهندسی و بازرگانی آرزین توان صنعت

Servo System

سرو از واژه یونانی servus به معنای تابع و تبعیت کننده است و به سیستم هایی اطلاق می شود که در آن از اصول کنترلی نوین برای کنترل فرآیندهای صنعتی بهره گرفته شده است و به طور کل موتورهای آنها نوعی از موتورهای الکتریکی است که با هدف بکارگیری در سیستم‌های کنترل فیدبک طراحی می‌شود، لختی (اینرسی) در این موتورها پایین بوده و تغییر سرعت در این موتورها بسیار سریع است در نتیجه می توانیم در انها موقعیت شفت سروو را کنترل کنیم، علاوه بر کنترل موقعیت شفت سروو، قدرت و سرعت چرخش شفت سروو موتور را نیز می توانیم کنترل کنیم.سیستم های الکتریکی سرو از موتور: از نوع موتورهای مغناطیس دائم، انکودر: بیشتر از نوع افزایشی و مبدل قدرت: شامل قطعات الکترونیک قدرت (IGBT-IGCT-MOSFET) تشکیل شده است.

Untitled-1sduntitled

 

 

 

index,kjindexhf